Het eigen risico is het wettelijk bepaalde bedrag dat u jaarlijks betaald aan uw zorgverzekeraar als u zorg ontvangt.

Reguliere huisartsenzorg valt niet onder het eigen risico, deze wordt volledig betaald vanuit de basisverzekering. Deze huisartsenzorg bestaat uit telefoontjes, spreekuren en visites door huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners die onder verantwoordelijkheid van de huisarts binnen de praktijk werkzaam zijn.

Het kan voor uw gezondheid nodig zijn dat de huisarts u medicatie voorschrijft, u verder laat onderzoeken of u verwijst naar een specialist in het ziekenhuis of een instelling voor psychologische hulp. Dit valt wel onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt hiervoor de verplichte eigen bijdrage bij u in rekening, indien u deze voor het betreffende kalenderjaar nog niet volledig aan uw zorgverzekeraar heeft betaald.

Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt: Medicijnen op recept, bloedafname en -onderzoek, CRP-sneltest, urineonderzoek in het laboratorium (als er een kweek moet worden gedaan), alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting), Uitstrijkjes (m.u.v. het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker), teledermatologie, hartritmeonderzoek door middel van event recorder, onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken), bezoek aan een specialist in het ziekenhuis of instelling voor psychologische hulp, bezoek aan een diëtist.

De huisarts baseert de beslissing om aanvullend laboratorium- of ziekenhuisonderzoek aan te vragen of medicijnen voor te schrijven op medische argumenten en kan maar beperkt rekening houden met de kosten daarvan die binnen uw eigen risico vallen.

We raden u daarom aan altijd goed in de gaten te houden of u voor het betreffende kalenderjaar uw eigen risico al opgemaakt heeft en zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar en eventueel de zorgaanbieder te informeren wat de te verwachten kosten zijn voor de onderzoeken, medicatie of specialistenbezoek. De huisarts kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gemaakte kosten.

Houdt u er rekening mee dat eenmaal afgenomen diensten niet worden terugbetaald. Ook de huisarts kan u geen geld teruggeven als u besluit de door u afgehaalde medicijnen niet te gaan gebruiken of als u het onderzoek of specialistenbezoek achteraf niet nodig vond. Ook niet als de kosten tegenvallen en/of de behandeling of medicatie niet het gewenste effect heeft gehad.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

Handige websites

Op de pagina's hieronder kunt u verschillende handige informatie vinden. klikt u gerust verder.